OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je:

TiaHome Slovensko, s.r.o.

Vihorlatská 54, 040 01 Košice

www.tiahome.cz

IČO: 52838773

DIČ: 2121155014

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 45494/V

Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Sarka (+421 907 249 736)

email: info@tiahome.cz

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ 

Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

Pro objednání zboží klikněte myší na nápis vložit do košíku a daný produkt bude umístěn do nákupního košíku. Po závazném potvrzení objednávky dostanete okamžitě zpětné potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při vyplnění objednávkového formuláře.

Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetne DPH.  Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím na straně prodávajícího.

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY 

Kupujíci může svou objednávku zrušit bez udání důvodu nejpozději do doby vyskladnění zboží. Má několik možností:

1)    e-mailem na adresu info@tiahome.sk, na jehož základě Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky

2)    telefonicky na tel. č.: +421 907 249 736. Při zrušení objednávky je třeba uvést Vaše jméno, číslo objednávky a název objednaného zboží.

V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodu:

1)    vyprodání zásob

2)    nedostupnosti zboží

3)    neschopnosti dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění

4)    pokud objednávku není možné závazně potvrdit (chybné telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-mail, atd.)

5)    zboží se již nevyrábí, nedodává, atd.

6)    že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 15 dnů od zrušení objednávky bezhotovostním převodem na jím určený účet. 

NERUČÍME

Za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení, příp. jiných technických problémů.

CENY NAŠICH VÝROBKŮ 

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.tiahome.cz jsou platné v době objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny peněžních kurzů. Slevy a akce platí do vyprodání zásob, pokud není uveden jiný konkrétní termín a konkrétní částka.
Cena zboží je uvedena s DPH, prodávající není plátcem DPH. Všechny ceny jsou v eurech (EUR).
V ceně zboží není započítáno poštovné.
Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, a která slouží zároveň jako dodací i záruční list.

1. OBECNÉ

Veškeré Vámi zaslané objednávky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s obecnými ustanoveními internetového obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a také ustanoveními souvisejícími s ochranou osobních údajů.

Objednávky na jednotlivé druhy zboží se realizují formou nákupního košíku (minimální hodnota nákupu není stanovena), ke každé objednávce účtujeme náklady za doručení zboží.

Do objednávkového formuláře uvádějte ve vlastním zájmu přesné a pravdivé údaje.

Prodejce si vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka v případě nutnosti ověření nebo upřesnění údajů v objednávce.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně ceny zboží, platí cena v původní objednávce.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností TiaHome Slovensko, sro, se sídlem Vihorlatská 54, 040 01 Košice, IČO 52838773, DIČ 2121155014( dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.tiahome.cz (dále jen „systém“). VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.tiahome.cz mezi prodávajícím pokud upujúcim. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník . Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu. elektronickou o bjednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

OBJEDNÁVKA

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí včetně telefonického kontaktu.Všetky přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností TiaHome Košice, s.r.o.

Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

V našem e-shopu není možné nakupovat bez registrace. Každý kupující je povinen se na stránce zaregistrovat. Objednávka je příkazem pro prodávajícího (nás) na realizaci objednaného zboží od kupujícího (Vás). Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové stránky www.tiahome.cz jsou závazné.

2. MOŽNOST PLATBY 

Za objednané zboží můžete zaplatit:

a.) PŘEVODEM nebo hotovostním vkladem na bankovní účet (objednané Zboží třeba uhradit nejpozději do 3 pracovních dny). Název Banky: SLSP, a.s. IBAN: SK93 0900 0000 0051 5449 9759. Variabilní symbol se shoduje s ID číslem Vaší objednávky a obdržíte ho v potvrzujícím mailu.

3.DODACÍ PODMÍNKY

Místo, tj adresa a způsob dodání zboží je v souladu s údaji, které kupující závazně uvedl ve své objednávce.

Objednávka zboží se zpracovává v průběhu 1 dne, přičemž o vyřízení objednávky budete informováni e-mailem nebo telefonicky, kdy se objednávka i závazně potvrzuje.

Zboží se prodávající zavazuje zabalit a odeslat tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo odběru, které si kupující uvedl v objednávce. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pozdější reklamace na fyzické porušení zboží nemusí být akceptovány.

4. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) Bezdůvodné a neopodstatněné neprovedení balíčku zaslaného zákazníkovi na dobírku v dané úložné lhůtě se chápe jako hrubé porušení obchodních podmínek, protože zákazník je vždy informován elektronickou formou o vyexpedování balíku. V případě neprovedení dobírkové zásilky zákazníkům si prodávající vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 €. V této částce jsou zahrnuty náklady: poštovné na odeslání zboží kupujícímu, poplatek za vrácení balíku, obalový materiál, administrativa. Zákazníkovi bude odeslána elektronickou formou a také poštou faktura (splatnost 14 dní). Tuto je možné zaplatit na účet prodejce nebo poštovní poukázkou.

Pokud se zákazník rozhodne o opětovné zaslání balíku, je povinen uhradit platbu za zboží předem (jakož i opětovné poštovné) na účet prodejce. V tomto případě mu nebude účtován poplatek za porušení těchto obchodních podmínek.

Pokud zákazník nezaplatí objednávku či poplatek za porušení obchodních podmínek v uvedené lhůtě, bude prodejce nucen vymáhat pohledávku soudní cestou. Zákazník nese plnou odpovědnost za takto vzniklou situaci a v plné výši hradí veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky: soudní poplatek, náklady právního a exekučního řízení.

Při nepřevzetí zásilky, tedy porušení smlouvy a odmítáním komunikace se kupující automaticky zařadí na Černou listinu zákazníků. Se zákazníky umístěnými na této listině odmítáme další spolupráci. Pokud takový zákazník uhradí veškeré náklady, které musel prodávající vynaložit na odeslání objednávky, tohoto kupujícího z listiny vymažeme. Tato listina není veřejně přístupná a slouží pouze pro vnitřní nahlédnutí.

5. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Pro účely zaslání zboží formou internetového obchodu a také pro účely objednávek na individuální řešení je třeba pracovat i s Vašimi osobními údaji. Jejich zpracování podléhá platným zákonům ČR o ochraně osobních údajů a používáním našich služeb dáváte souhlas s jejich zpracováním pro uvedené účely.

Kupující, pokud jde o fyzickou osobu, je povinen poskytnout prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Pokud jde o právnickou osobu, kupující musí uvést své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

Všechny zmíněné údaje jsou nezbytné pro správný průběh plnění obchodního vztahu. Používají se k vytvoření daňových dokladů, distribuci a všech dalších úkonů nezbytných pro zpracování plnění mezi kupujícím a prodávajícím. Údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru prodávajícího a v žádném případě se neposkytují žádným třetím subjektům. Výjimku tvoří pouze subjekty jako: banka (poskytnutí jména) a kurýrní firmy (zadání adresy pro distribuci zboží). Jde o jednorázové poskytnutí údajů pro zpracování objednávky.

Všechny momentálně nabízené formy elektronického bankovnictví (platba zboží přes internet) jsou realizovány výhradně na stránkách banky kupujícího. Prodávající operuje pouze se skutečností o realizaci platby (úspěšná nebo neúspěšná platba), případně poskytnutí čísla účtu pro vrácení peněz. Jiné skutečnosti jako je přihlašovací údaje, hesla apod. se prodávající nedozví.

Pokud si kupující přeje zrušit registraci, informuje o tom prodávajícího mailem. Ten následně jeho registraci zruší. V případě, že se kupující rozhodne vymazat svou mailovou adresu z rozesílací databáze, informuje o tom prodávajícího mailem. Následně o vymazání bude kupující vyrozuměn.

Aktualizování svých údajů může kupující učinit kdykoliv po přihlášení se na svůj účet.

Kupující při používání internetového obchodu www.tiahome.cz souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm a jeho nákupech ve znění Zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Kupující poskytuje tuto skutečnost na dobu neurčitou a může ji kdykoliv odvolat. Souhlas zaniká v době 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu prodávajícímu. Pravidla zacházení s údaji jsou uvedeny v zákoně.

Názov a adresa organu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia – SOI
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Vrátna 404/3, 040 01 Košice – Staré Mesto-Staré Mesto

 

Součástí obchodních podmínek je rovněž Reklamačný řád a Ochrana osobních dat (GDPR)